header image
 

De Putten

Er bestaan drie verschillende soorten water; zoet, zout en brak. De verschillen tussen deze watersoorten hebben te maken met het zoutgehalte. Zoetwater bevat het laagste percentage zout van de drie. Brakwater bevat meer zout dan zoetwater, maar is wat minder zoutig dan zeewater. Voor vogels is brakwater uiterst interessant, omdat dit water vol zit met voedingsstoffen.

 

Er leven heel veel meeuwen in de putten.

 

Eén van de belangrijkste brakwatergebieden van de Noordkop bevindt zich in de buurt van Petten en heet De Putten. De Putten ligt aan de polderkant van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en is in het midden van de 19de eeuw ontstaan. Het water van De Putten is brak omdat het regenwater zich vermengd met het zoute kwelderwater. Feitelijk bestaat het gebied De Putten uit kleiputten die ontstaan zijn bij de aanleg van de dijk op de huidige locatie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. De dijkbouwers gebruikten de klei om de dijk te bouwen en te verstevigen. De Putten is ongeveer 600 hectare groot en omvat graslanden en waterplassen.

Vogelparadijs

De Putten is voor vogelspotters en vogelaars een extreem aantrekkelijk gebied. Het is een favoriet vogelkijkpunt bij vogelaanbidders. Op ieder moment van de dag staan de vogelliefhebbers met camera’s, telelenzen en verrekijkers langs het gebied opgesteld om de bewegingen van de gevleugelde vrienden te bekijken en op de gevoelige plaat vast te leggen. In de waterpartij van De Putten zijn voor vogels verschillende eilandjes aangelegd, zo ligt aan de noordkant het schelpeneilandje. Op het schelpeneilandje zijn medio mei volop grote sterns en visdieven te zien.

De Putten is een belangrijke foerageer- en rustplaats voor doortrekkers in het voor- en najaar. Het stikt er dan van de steltlopers zoals rosse grutto’s, bonte strandlopers, zwarte ruiters en tureluren. Wilde eenden, kuifeenden, pijlstaarten, smienten, krakeenden, bruine kiekendieven, torenvalken en buizerds zijn ook volop in het Noord-Hollandse natuurgebied te spotten. Kluten, zilvermeeuwen, kokmeeuwen en visdieven zijn voorbeelden van vogelsoorten die niet alleen in het gebied hun maagjes vullen, maar die er ook broeden. Ook gedurende de winter kun je met een gerust hart naar natuurreservaat De Putten togen. Er zijn dan heel veel fladderaars te spotten zoals rietgorzen, baardmannen, blauwe kiekendieven, smellekens, slechtvalken, wintertalingen, nonnetjes, brilduikers, roodkeelduikers, alken, zeekoeten, patrijzen, geelpootmeeuwen, grote burgemeesters, zwartkopmeeuwen, houtsnippen, lepelaars, grauwe ganzen, rotganzen en witbuikrotganzen. Naast de grote variatie aan vogels, leven er in De Putten ook andere diersoorten zoals bruine ratten, hermelijnen, amfibieën en insecten.

Gevaar

De toekomst van De Putten is een onzeker geworden, doordat er aan de zeekant van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in 2015 een strand en duinen zijn opgespoten en aangelegd. Dit in het kader van een verhoging van de veiligheid voor de mensen achter de dijk. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering was altijd al een zwakke schakel aan de Nederlandse Noordzeekust.

Het feit dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op deze manier versterkt is, heeft waarschijnlijk wel een consequenties voor De Putten. Het is de verwachting dat de hoeveelheid zout kwelderwater hierdoor gaat afnemen. Als er minder zout kwelderwater aanwezig is, zal er ook minder brak water ontstaan na vermenging met het regenwater in De Putten. Uiteindelijk zal daardoor De Putten ook minder voedselrijk worden voor vogels. Gelukkig is men nu al aan het nadenken over oplossingen om dit probleem aan te pakken. Het is zeer aanbevelenswaardig om gedurende het verblijf in Bergen aan Zee, De Putten te bezoeken, zeker als je een vogelliefhebber bent!