header image
 

Hondsbossche Zeewering

De Hondsbossche Zeewering is een 5,5 kilometer lange zeedijk tussen de strandplaatsjes Petten en Camperduin. De zeedijk is aangelegd omdat tijdens een stormvloed in de middeleeuwen de oorspronkelijke duinen ter plaatse weggeslagen werden. Het huidige dijklichaam is al 135 jaar oud en stamt uit het jaar 1880. De Hondsbossche Zeewering is in de loop van de tijd vaak verhoogd en verbreed. In het verlengde van de Hondsbossche Zeewering ligt de veel kortere Pettemer Zeewering. Aan de noordkant van de zeedijk worden ze samen aangeduid als de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

 

Hondsbossche Zeewering Bergen aan Zee

 

Tot aan de allesvernietigende stormvloed waren op de plek van de Hondsbossche Zeewering duinen en een bos (bossch) met een oppervlakte van één hont (hond) aanwezig. De hont of hond is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat en bedraagt 0,1 hectare. De naam Hondsbossche Zeewering is hier vanaf geleid.

Nieuw strand en nieuwe duinen

Omdat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering nog als een zwakke schakel wordt gezien van de Nederlandse kust, heeft men ervoor gekozen om 20 miljoen kubieke meter zand op te spuiten voor de kust van de zeedijk. Op deze manier zijn er een nieuw strand en nieuwe duinen ontstaan. Het hele project heeft de naam Kust op Kracht gekregen. Doordat de kust met zand is versterkt, is het landschap veranderd, hetgeen gevolgen heeft voor de natuur. Door het zand dat voor de kust is opgespoten, zijn de strekdammen onder het spuitzand verdwenen waardoor bepaalde waadvogels zoals steenlopers zich niet meer kunnen voeden met de schaal- en schelpdieren die zich daar ophielden. Dit is een voorbeeld van een negatief effect voor de natuur door het project.

Het nieuwe strand en de nieuwe duinen zorgen er natuurlijk wel voor dat het leefgebied voor planten en dieren vergroot is. Bepaalde vogelsoorten profiteren hiervan, zoals drieteenstrandlopers. Naast de zaken die voor de natuur zijn veranderd, is er ook wat voor de mensen veranderd. In één klap zijn Petten en Camperduin namelijk bijzonder aantrekkelijke badplaatsen voor toeristen geworden. Badplaatsen die zeer interessant zijn om te bezoeken en waar volop strandrecreatie mogelijk is.

Verzamelpunt van vogels

Aan de polderkant van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering ligt het natuurgebied De Putten. Dit natuurgebied bevat brak water dat ontstaat doordat regenwater zich vermengd met zout kwelderwater. Doordat dit brakke water vol met voedsel zit, is het een zeer geliefde plaats voor met name trekvogels die daar weer op krachten kunnen komen. Doordat er veel zand voor de zeedijk is komen te liggen, zal achter deze zeedijk in het natuurgebied de hoeveelheid zout kwelderwater afnemen. Hetgeen weer gevolgen heeft voor het ontstaan van het brakke water in De Putten, waardoor deze minder voedselrijk zal worden en derhalve minder aantrekkelijk is voor vogels.

Voor vogelspotters en vogelaars is De Putten één waar eldorado. In De Putten zijn verschillende eilandjes (waaronder aan de noordkant: het schelpeneilandje) aangelegd om het voor vogels aantrekkelijk te maken. De kluut, zilvermeeuw, kokmeeuw en visdief zijn voorbeelden van vogelsoorten die in het gebied broeden. De steltlopers, waaronder de rosse grutto, bonte strandloper, zwarte ruiter en de tureluur broeden er niet, maar rusten en foerageren er voornamelijk.

Het is zeer aanbevelenswaardig om gedurende het verblijf in Bergen aan Zee, de Hondsbossche Zeewering en haar directe omgeving, waaronder De Putten, te bezoeken.